دانلود رایگان تصاویر PNGزخمها
زخمها

زخم نوعی آسیب است که به سرعت اتفاق می افتد که در آن پوست پاره می شود ، بریده می شود و سوراخ می شود (زخم باز) یا در جایی که ضربه شدید نیرو باعث ایجاد گرفتگی (زخم بسته) می شود. در آسیب شناسی ، به طور خاص به صدمات شدیدی اشاره دارد که به درم پوست آسیب می رساند.

در این گالری می توانید تصاویر PNG: زخم های PNG را به صورت رایگان بارگیری کنید

مردمدیگرمردم دیگرمردم