دانلود رایگان تصاویر PNGناخن ها
ناخن ها

ناخن پاکت مانند شاخ است که در بیشتر نخبگان و چند پستاندار دیگر نوک انگشتان و انگشتان پا را می پوشاند. ناخن ها شبیه به پنجه در حیوانات دیگر هستند. ناخن ها و ناخن های پا از یک پروتئین محافظ سخت به نام آلفا کراتین ساخته شده است. این پروتئین همچنین در کلاه و شاخ حیوانات مختلف یافت می شود.

ناخن از صفحه ناخن ، ماتریس ناخن و بستر ناخن در زیر آن و شیارهای اطراف آن تشکیل شده است.

در این صفحه می توانید تصاویر PNG رایگان: تصاویر ناخن PNG ، مانیکور PNG را بارگیری کنید

مردمدیگرمردم دیگرمردم